Infolinia:
81 440 20 20

REGULAMIN

systemu Lubelski Rower Miejskiego LRM
Obowiązuje od 14.06.2021

I Postanowienia ogólne

I.1 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Lubelski Rower Miejski (dalej: LRM), uruchomionego i działającego w granicach administracyjnych Gminy Lublin, Powiatu Świdnickiego, Gminy Miejskiej Świdnik.
I.2 Regulamin LRM wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.lubelskirower.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, będącej Operatorem LRM.
I.3 Kontakt:
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
ul. Przasnyska 6b
01-756 Warszawa
e-mail: bok@lubelskirower.pl
tel.: 81 440 20 20
I.4 Systemy Nextbike są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/.

II Definicje
II.1 Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z LRM. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na urządzaniach typu smartfon z odpowiednim, aktualnym systemem Android lub iOS, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej ze sklepu internetowego. Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepach Google Play oraz Apple AppStore, a warunkiem pobrania jej, jak i korzystania z niej, jest stały dostęp do Internetu oraz zarejestrowanie Konta Klienta w Systemie LRM.
II.2 Blokada Konta – środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z LRM, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę na majątku Operatora.
II.3 Biuro Obsługi Klienta Lubelskiego Roweru Miejskiego (BOK LRM) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora usługę zapewniającą Klientom kontakt z Operatorem poprzez:
3.a infolinię dostępną całodobowo pod nr tel.: 81 440 20 20,
3.b pocztę elektroniczną pod adresem bok@lubelskirower.pl.
II.4 Blokada O-lock – środek zabezpieczenia Roweru Standardowego w postaci zintegrowanej z ramą klamry „O”, bez którego zamknięcia niemożliwe jest zakończenie Wypożyczenia. Blokada służy także do zabezpieczenia Roweru Standardowego w chwili użycia funkcji Postój. Blokada O-lock zamontowana jest na tylnym kole, w czasie jazdy pozostaje otwarta. Blokada stanowi wyposażenie każdego Roweru Standardowego.
II.5 Bon promocyjny/Bonus – oferowany przez Operatora Bon, który umożliwia zasilenie Konta Klienta. Kwota Bonu oraz jej przeznaczenie ustalane są przez Operatora i jest ona bezzwrotna. Środki z Bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.
II.6 Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych – cennik usług i opłat w LRM będący integralną częścią Umowy. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny na Stronie internetowej, oraz w Aplikacji Mobilnej.
II.7 Czas Wypożyczenia – czas liczony od momentu Wypożyczenia (odblokowania) Roweru, aż do momentu Zwrotu Roweru Standardowego poprzez zamknięcie Blokady O-lock lub zablokowanie Roweru Dziecięcego w Elektrozamku na dedykowanej Stacji Dziecięcej. Przy czym zakłada się, że Postój Roweru wliczany jest do czasu Wypożyczenia.
II.8 GPS – urządzenie zamontowane na Rowerze Standardowym, służące do monitorowania pozycji Roweru Standardowego oraz jego lokalizacji.
II.9 Elektrozamek –mechanizm zwalniający i blokujący Rower Dziecięcy w dedykowanej Stacji Dziecięcej.
II.10 Identyfikator Klienta – indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji oraz 6 cyfrowy numer PIN. Identyfikator może stanowić także dowolna karta zbliżeniowa RFID. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale VI. Rejestracja.
II.11 Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, uczestnik Systemu LRM, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w LRM, przez co zawarł Umowę z Operatorem.
II.12 Konto Klienta/Konto – osobiste Konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z LRM, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Klient może powiązać ze swoim kontem w Systemie LRM kompatybilne karty i urządzenia mobilne, zgodne ze standardem RFID, które usprawnią proces Wypożyczania Roweru.
II.13 Kwota doładowania – wpłata w wysokości minimum 1 zł, wniesiona na poczet Wypożyczeń na Konto Klienta.
II.14 Minimalny stan Konta – minimalne saldo na Koncie, jakie powinien posiadać Klient, by być uprawnionym do Wypożyczenia Roweru.
II.15 Nieautoryzowany przejazd – korzystanie z Roweru LRM bez zarejestrowanego na Koncie Klienta Wypożyczenia Roweru.
II.16 Operator – firma Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji realizująca usługę obsługi LRM, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
II.17 Opłata inicjalna – kwota wpisowego, uiszczana przez Klienta przy rejestracji w LRM. Wysokość Opłaty inicjalnej określona jest w Załączniku nr 1. Będzie rozliczana w poczet opłat za Wypożyczenie.
II.18 Polityka prywatności – odrębny od Regulaminu dokument Operatora określający warunki przetwarzania przez Operatora danych osobowych Klienta. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem www.lubelskirower.pl/polityka-prywatnosci.
II.19 Postępowanie wyjaśniające – czynności prawne i faktyczne podejmowane przez Operatora, służące ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem Rowerów, w szczególności związanych z naruszeniem Regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia Operatora.
II.20 Postój – funkcja pozwalająca na zaparkowanie Roweru bez jego Zwrotu. Zasady funkcjonowania Postoju, zostały opisane w punkcie X. Regulaminu.
II.21 Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z LRM, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości Wypożyczania Rowerów w LRM.
II.22 Rezerwacja – funkcja, dzięki której Klient może zdalnie zarezerwować Rower. Szczegóły dotyczące Rezerwacji opisane zostały w punkcie VII. Regulaminu.
II.23 Rower Dziecięcy – rower z obręczami kół w rozmiarze 20 cali, przeznaczony dla jednego dziecka powyżej 6. roku życia o wzroście co najmniej 120 cm i wadze ciała do 60 kg. Korzystanie z Roweru Dziecięcego może się odbywać tylko pod nadzorem dorosłych. Zwrot Roweru Dziecięcego możliwy jest wyłącznie na Stacji Dziecięcej poprzez zablokowanie Roweru w Elektrozamku.
II.24 Rower Standardowy – podstawowy typ roweru udostępniany w Systemie LRM przez Operatora. Rower przeznaczony jest dla osoby, która ukończyła 13 lat. Udźwig roweru wynosi 120 kg. Przy czym zakłada się, że Rower przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby. Rower Standardowy wyposażony jest również w Blokadę O-lock.
II.25 Serwis LRM – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Systemu LRM.
II.26 Stacja Dziecięca LRM – zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do wypożyczenia i zwracania Rowerów Dziecięcych poprzez Terminal LRM. Lista Stacji Dziecięcych LRM znajduje się na stronie internetowej www.lubelskirower.pl oraz w Aplikacji Mobilnej.
II.27 Stacja LRM – miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu Rowerów Standardowych przez Klientów. Informacje o lokalizacji Stacji LRM znajdują się na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
II.28 Strefa użytkowania – granice administracyjne Gminy Lublin, Powiatu Świdnickiego, Gminy Miejskiej Świdnik.
II.29 Strona internetowa – uruchomiona przez Operatora strona www.lubelskirower.pl zawierająca niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania z LRM.
II.30 System LRM –uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów obejmujących w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów.
II.31 Terminal LRM – urządzenie do samodzielnego Wypożyczenia Rowerów znajdujące się w wybranych Stacjach LRM.
II.32 Totem informacyjny/Totem – element stacji LRM, zawierający informacje niezbędne do rozpoczęcia i korzystania z LRM.
II.33 Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w LRM i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu. Administratorem Danych Osobowych jest Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
II.34 Wypożyczenie Roweru/Wypożyczenie – odblokowanie Roweru, przy pomocy Identyfikatora Klienta lub w inny sposób opisany w punkcie VI.4, w celu odbycia podróży. Proces Wypożyczenia określa szczegółowo punkt VIII. Regulaminu.
II.35 Zwrot Roweru/Zwrot – oddanie Roweru Dziecięcego do Stacji Dziecięcej LRM poprzez zablokowanie Roweru Dziecięcego w Elektrozamku lub zamknięcie Blokady O-lock Roweru Standardowego na Stacji LRM. Proces Zwrotu określa punkt XI. Regulaminu. Użycie funkcji Postoju nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru.
III Zasady ogólne korzystania z LRM
III.1 Warunkiem korzystania z Systemu LRM jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej, kliknięcie link aktywacyjny. Warunkiem korzystania z LRM jest ponadto utrzymanie Minimalnego stanu Konta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
III.2 Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18. roku życia (zwane dalej małoletnimi) mogą korzystać z LRM, za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Załączniku nr 1. Wymagane jest, aby zgoda przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Konta przez osobę małoletnią została wysłana do Operatora:
2.a w formie skanu pisma drogą elektroniczną na adres bok@lubelskirower.pl,
2.b listem poleconym na adres Operatora,
2.c złożona osobiście w siedzibie Operatora.

Zgoda powinna zawierać:
2.d numer telefonu małoletniego, na który zarejestrowane jest Konto,
2.e imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,
2.f zgodę na korzystanie z Systemu LRM przez małoletniego,
2.g imię i nazwisko małoletniego,
2.h datę urodzenia małoletniego,
2.i odręczny podpis rodzica lub opiekuna prawnego,
2.j datę i miejsce wydania zgody.
Wzór zgody dostępny jest na stronie www.lubelskirower.pl.
III.3 Klient może wypożyczyć jednocześnie do 4 Rowerów.
III.4 Korzystanie z Wypożyczonego Roweru dozwolone jest w Strefie użytkowania.
III.5 Korzystanie z Rowerów Systemu LRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych pod rygorem naliczenia opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1.
III.6 Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w Systemie.

IV Odpowiedzialność / Zobowiązanie
IV.1 Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu LRM i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
IV.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Użytkownik. Powyższy zapis nie uchybia, w zakresie umowy z Klientem art. 473 Kodeksu Cywilnego.
IV.3 Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności dokonać umówionej opłaty oraz używać Roweru zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
IV.4 Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu oraz przepisami prawa. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta. Szczegółowe warunki Blokady Konta zostały opisane w punkcie XIII. niniejszego Regulaminu.
IV.5 Użytkownik jest zobowiązany chronić dane logowania przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie i może zostać obciążony kosztami korzystania z usługi przez osoby, które uzyskały jego dane logowania z jego winy.
IV.6 Klient odpowiada za wszelkie szkody i zniszczenia wynikające z niestosowania się do Regulaminu. Klient może zostać obciążony kosztami naprawy tak powstałych szkód, w tym kosztem odtworzenia Roweru określonym w Załączniku nr 1 Cennik i Tabela Opłat dodatkowych w Systemie LRM. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT.
IV.7 Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., nałożonych na Klienta w trakcie korzystania z Roweru i powstałych z jego winy. Klient nie ponosi natomiast odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp., które zostały na niego nałożone, a wynikają z winy Operatora.
IV.8 Nie wolno używać Rowerów LRM w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Wożenie bagażu dozwolone jest tylko w przeznaczonym do tego koszyku. Nie wolno niczego wieszać na ramie lub innych elementach roweru.
IV.9 Zabronione jest korzystanie z Rowerów LRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
IV.10 Zabrania się przewozu Rowerów LRM samochodami i innymi środkami transportu należącymi do osób prywatnych. Zakaz nie dotyczy transportu publicznego o ile regulamin przewozu dopuszcza taką możliwość.
IV.11 Zabrania się używania zabezpieczeń niebędących elementem Systemu LRM w celu unieruchomienia Roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia Roweru do stanu umożliwiającego realizację Wypożyczeń ponosi Klient zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
IV.12 Klient jest odpowiedzialny za Rower od momentu Wypożyczenia do momentu Zwrotu. Nieautoryzowany przejazd skutkuje naliczeniem opłaty zgodnie z Załącznikiem nr 1.
IV.13 W przypadku braku zwrotu Roweru z jakiegokolwiek powodu, w tym również w przypadku jego kradzieży lub zagubienia, Klient zostanie obciążony równowartością Roweru, zgodnie z Załącznikiem nr 1, za każdy utracony Rower.
IV.14 Klient zobowiązuje się zwrócić Rower w takim samym stanie jak w momencie Wypożyczenia. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia zabrudzeniu i uszkodzeniom, poza standardowym użytkowaniem oraz kradzieży wypożyczonego Roweru.
IV.15 W przypadku kradzieży Roweru dokonanej podczas Wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK LRM niezwłocznie po zauważeniu zdarzenia.
IV.16 W przypadku niepoprawnego Zwrotu Roweru z winy Klienta Klient ponosi koszty jego dalszego Wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze Zwrotem Roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z BOK LRM.

V Płatności
V.1 Opłaty w Systemie LRM naliczane są wg stawek podanych w Załączniku nr 1 Cenniku i Tabeli Opłat Dodatkowych, dostępnych na Stronie internetowej, w Aplikacji Mobilnej oraz w BOK LRM. Podstawą wyliczenia opłaty za korzystanie z Roweru jest Czas Wypożyczenia.
V.2 Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach LRM może być dokonywana:
2.a przy użyciu kart płatniczych,
2.b poprzez płatności internetowe dostępne po zalogowaniu się na Stronie internetowej lub Aplikacji Mobilnej do Konta Klienta,
2.c poprzez druk wpłaty realizowany na poczcie lub w banku, wygenerowany u operatora płatności. Druk dostępny jest po zalogowaniu się na Stronie internetowej do Konta Klienta,
2.d poprzez upoważnienie Operatora Systemu LRM do obciążania karty kredytowej lub debetowej Klienta wszystkimi naliczonymi opłatami, w tym także kwotami należnymi w związku z każdym przedłużonym wypożyczeniem, opłatami z tytułu uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia Roweru/Rowerów.
V.3 Informacje dotyczące kart płatniczych przetwarzane są przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Operatora.
V.4 Wszelkie płatności przekazywane są na rachunek Operatora.
V.5 Na życzenie Klienta Gmina Lublin dostarczy Klientowi fakturę VAT wystawioną przez Gminę Lublin obejmującą płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Gminą Lublin drogą elektroniczną na adres e-mail: zrim@lublin.eu, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny Wypożyczenia roweru, Zwrotu roweru oraz numeru roweru.
V.6 W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy, co skutkuje zablokowaniem Konta do czasu wpłacenia należności. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
V.7 W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator LRM ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator LRM zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.
V.8 Zwrot opłat uiszczonych na poczet Wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy.
W trakcie trwania Umowy z Operatorem LRM opłaty na poczet Wypożyczeń (Kwota doładowania) podlegają zwrotowi do wysokości salda minimalnego.
V.9 Kwota Bonu promocyjnego, która zasiliła Konto Klienta, nie podlega zwrotowi. Wykorzystywana jest przed środkami wpłaconymi przez Klienta. Szczegóły dotyczące: wysokości kwoty, terminu ważności i powodu przyznania Bonu promocyjnego określone są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na Stronie internetowej.

VI Rejestracja
VI.1 Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu LRM jest uprzednia rejestracja Klienta w Systemie.
VI.2 Rejestrację można zrealizować poprze:
2.a stronę internetową https://lubelskirower.pl/,
2.b aplikację mobilną,
VI.3 Podczas procesu rejestracji poprzez stronę www.lubelskirower.pl, wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
3.a imienia i nazwiska,
3.b adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
3.c adresu e-mail,
3.d numeru PESEL,
3.e numeru telefonu komórkowego.
VI.4 Podczas procesu rejestracji poprzez Aplikację Mobilną wymagane jest podanie następujących danych:
4.a Numer telefonu.
Należy też zaznaczyć co najmniej informację, że Klient przeczytał i akceptuje Regulamin LRM oraz Politykę prywatności Operatora. Pozostałe dane wymienione w punkcie VI.3. a, b, c, d Klient ma obowiązek uzupełnić najpóźniej do 24 godzin po rejestracji.
VI.5 Po udanej rejestracji Klient otrzymuje wygenerowany automatycznie PIN, który wraz z numerem telefonu służy logowaniu się do Konta Klienta. Dane do logowania wysyłane są SMS-em pod wskazany numer telefonu. Aby usprawnić proces logowania do Konta i Wypożyczenia Roweru, Klient ma możliwość podpięcia do swojego Konta karty RFID. Sposób połączenia karty z Kontem opisany jest w instrukcji dostępnej na Stronie internetowej LRM.
VI.6 Na podany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link. Klient ma obowiązek kliknąć link najpóźniej do 24 godzin po rejestracji. Kliknięcie linku służy zweryfikowaniu poprawności tego adresu i jest jednym z elementów, które muszą zostać spełnione, by Konto Klienta było aktywne.
VI.7 Aktywacja Konta Klienta nastąpi po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
7.a na Koncie Klienta są podane wszystkie wymagane przy rejestracji dane,
7.b Klient kliknął link weryfikacyjny,
7.c Klient wniósł Opłatę inicjalną,
7.d w przypadku osób małoletnich po dostarczeniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
VI.8 Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe z saldem 0 zł, mogą być automatycznie usuwane z bazy LRM.

VII Rezerwacja
VII.1 Operator dopuszcza możliwość zarezerwowania Roweru Standardowego i Roweru Dziecięcego. Użytkownik może zarezerwować jednocześnie do 4 Rowerów.
VII.2 Rezerwacji można dokonać poprzez Aplikację Mobilną.
VII.3 Rezerwacja jest dobrowolna. Zarezerwowany Rower oczekuje na Użytkownika maksymalnie 30 minut po czym Rezerwacja anuluje się automatycznie. Po anulowaniu Rezerwacji Rower jest dostępny dla innych Użytkowników.
VII.4 Wysokość opłat z tytułu Rezerwacji określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opłata nalicza się dla każdej Rezerwacji bez względu na to czy dojdzie do jej realizacji.

VIII Wypożyczenie
VIII.1 Wypożyczenie Roweru jest możliwe, gdy Klient ma aktywny status Konta. Przez aktywny status Konta rozumie się:
1.a kliknięcie po rejestracji linku aktywacyjnego,
1.b uiszczenie opłaty inicjalnej.
1.c posiadanie na Koncie Klienta minimalnej kwoty 10 zł,
1.d lub zdefiniowanie w Aplikacji Mobilnej lub przez Stronę internetową jako formy płatności karty kredytowej z możliwością obciążenia, z której to środki pobierane są automatycznie.
VIII.2 Rower LRM można wypożyczyć poprzez:
2.a Aplikację Mobilną,
2.b Terminal,
2.c kontakt z BOK LRM.
VIII.3 Wypożyczenie Roweru Standardowego LRM możliwe jest na dowolnej Stacji LRM a Roweru Dziecięcego na dedykowanej Stacji Dziecięcej LRM.
VIII.4 Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że Rower jest zdatny do użytku, w szczególności czy opony Roweru są napompowane, hamulce sprawne oraz czy działa oświetlenie.
VIII.5 W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia Roweru jakiejkolwiek usterki Roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK LRM lub przez Aplikację Mobilną i o ile to możliwe odstawienia Roweru do najbliższej Stacji dedykowanej dla danego typu Roweru.
VIII.6 W przypadku, gdy podczas wypożyczenia Roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto, w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym BOK LRM w terminie maksymalnie 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.
VIII.7 Rekomenduje się, aby Klient w trakcie Wypożyczenia posiadał telefon komórkowy zdolny do wykonywania połączeń z BOK LRM.
VIII.8 Wypożyczony Rower może być używany w Strefie użytkowania. W trakcie trwania Wypożyczenia Użytkownik może wyjechać poza Strefę użytkowania, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem Wypożyczenia i zwrócić go w Strefie użytkowania na Stacji dedykowanej dla danego typu Roweru, w przeciwnym razie Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z Załącznikiem nr 1.

IX Czas trwania wypożyczenia
IX.1 Czas Wypożyczenia Roweru rozpoczyna się w momencie odblokowania Roweru zgodnie z punktem VIII.2 Regulaminu i otwarcia Blokady O-lock na Rowerze Standardowym lub odblokowania Elektrozamka na Rowerze Dziecięcym. Kończy się w momencie Zwrotu Roweru zgodnie z punktem XI.2 Regulaminu. Użycie funkcji Postój nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru i zaliczane jest do Czasu Wypożyczenia.
IX.2 Klient ma obowiązek zwrócić Rower do Stacji LRM, nie przekraczając maksymalnego Czasu Wypożyczenia tj. 24. godzin.
IX.3 Przekroczenie maksymalnego Czasu jednorazowego Wypożyczenia powoduje naliczenie opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1.
IX.4 Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego kontaktu z Klientem w przypadku wątpliwości dotyczących stanu Roweru (np. niski stan baterii, nietypowa lokalizacja Roweru).

X Postój
X.1 Operator, poprzez funkcję Postój, dopuszcza możliwość zaparkowania Roweru podczas trwającego Wypożyczenia. Użycie funkcji Postój nie jest równoznaczne ze Zwrotem Roweru.
X.2 Funkcja Postój dla Rowerów Standardowych dostępna jest wyłącznie w Aplikacji Mobilnej. Po jej wybraniu należy ręcznie zamknąć Blokadę O-lock.
X.3 Funkcja Postój dla Rowerów Dziecięcych odbywa się poprzez zabezpieczenie Roweru Dziecięcego obejmą.
X.4 Czas trwania Postoju zaliczany jest do Czasu Wypożyczenia.

XI Zwrot
XI.1 Zwrot Roweru LRM możliwy jest na Stacji LRM.
XI.2 Klient zwraca Rower Standardowy na Stacji LRM poprzez zapięcie Blokady O-lock a Rower Dziecięcy na Stacji Dziecięcej LRM poprzez zablokowanie Roweru dziecięcego w Elektrozamku. Rower powinien zostać unieruchomiony w taki sposób, aby przednie koło Roweru było w linii prostej z ramą Roweru i Rower stał stabilnie. Rower Standardowy należy zaparkować zgodnie z przepisami nie utrudniając ruchu rowerowego, drogowego ani pieszego. Zwrot Roweru w miejscu innym niż Stacja LRM dedykowana dla danego typu Roweru, wiąże się z naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1.
XI.3 Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru. Niedopełnienie obowiązku może skutkować:
3.a naliczeniem opłat za użytkowanie Roweru zgodnie z cennikiem, a w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż maksymalny Czas Wypożyczenia, naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
3.b naliczeniem opłaty za utratę, kradzież lub zniszczenie Roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
3.c naliczeniem opłaty za porzucenie Roweru Standardowego poza Stacją LRM, ale w Strefie użytkowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
3.d naliczeniem opłaty za porzucenie Roweru Dziecięcego w miejscu innym niż Stacja Dziecięca LRM, ale w Strefie użytkowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
3.e naliczeniem opłaty za porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
3.f czasowego lub stałego zablokowania konta Klienta.
Opłaty sumują się.

XII Naprawy i Awarie
XII.1 Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK LRM lub w Aplikacji Mobilnej niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK LRM oraz i o ile to możliwe odprowadzić Rower do najbliższej Stacji LRM.
XII.2 Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym Rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis LRM.
XII.3 Rekomendujemy, aby Klient miał możliwość nawiązania kontaktu z BOK LRM przez cały czas Wypożyczenia Roweru.

XIII Blokada Kont Użytkowników
XIII.1 Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta Klienta, w Systemie LRM, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z Rowerów LRM zawartych w niniejszym Regulaminie.
XIII.2 W szczególności Blokada Konta może nastąpić, gdy Klient:
2.a nie uzupełnił danych osobowych opisanych w punkcie VI. 3 Regulaminu,
2.b wykorzystuje Rower niezgodnie z jego przeznaczeniem,
2.c pozostawia Rower niezabezpieczony.
2.d dokona zwrotu Roweru na stacji innej niż Stacja dedykowana.
XIII.3 Blokada Konta może nastąpić również w przypadku, gdy po Wypożyczeniu Roweru przez Klienta Rower zaginął.
XIII.4 Stałe zablokowanie Konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego Konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Klientem z jego winy.

XIV Reklamacje
XIV.1 Reklamacją jest wyrażenie przez Klienta niezadowolenia z usługi lub przebiegu procesu związanego ze świadczoną usługą, a w konsekwencji żądanie poprawienia usługi lub zwrotu części, lub całości naliczonej opłaty. Zgłoszenia niezawierające roszczenia skierowanego do Operatora nie będą uznane za reklamację.
XIV.2 Reklamacje powinny zawierać przynajmniej dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, pozwalające na identyfikację Klienta. W przypadku braku danych pozwalających na identyfikację Klienta Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
XIV.3 Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu Klient może składać:
3.a drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
3.b drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
3.c przez Aplikację Mobilną,
3.d telefonicznie,
3.e listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
3.f osobiście w siedzibie Operatora.
XIV.4 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Przed rozpatrzeniem reklamacji Operator może się również zwrócić do Klienta z prośbą o uzupełnienie we wskazanym terminie danych na Koncie, których podanie wymagane jest postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku uzupełnienia danych, Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
XIV.5 Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
XIV.6 Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
XIV.7 Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
XIV.8 Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.
XIV.9 Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK LRM. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów:
9.a drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
9.b drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
9.c listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
9.d osobiście w siedzibie Operatora.
XIV.10 Klient może:
10.a skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do BOK LRM w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,
10.b wystąpić z powództwem przeciwko Operatorowi do właściwego sądu powszechnego.

XV Zakończenie Umowy
XV.1 Odstąpienie od Umowy.
1.a Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.
1.b Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
b.i przesłanie do Operatora na adres e-mail podany w punkcie I.3 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
b.ii przesłanie do Operatora listem poleconym na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2019, poz. 134 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
1.c W przypadku odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia
od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.
1.d Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
XV.2 Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta.
2.a Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:
a.i drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
a.ii drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
a.iii listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
a.iv osobiście w siedzibie Operatora.
2.b Rozwiązanie Umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta w Systemie LRM.
2.c Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest ujemne, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.
2.d Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta we wniosku, chyba że w wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.
XV.3 Operator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia ważnego powodu, którym może być w szczególności likwidacja Systemu LRM lub też zaprzestanie działania lub zmiana zakresu działania Systemu LRM.
XV.4 Wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.
XV.5 Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Użytkownika.

XVI Postanowienia końcowe
XVI.1 Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Wypożyczenie Roweru są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na Rowerze, umiejętnością jazdy na Rowerze, posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
XVI.2 Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie Roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
XVI.3 Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu przesłanej do BOK LRM w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta. Pisemna informacja o braku akceptacji przez Klienta zmiany Regulaminu jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta.
XVI.4 W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
XVI.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Załącznik nr 1. Cennik i tabela Opłat Dodatkowych

Rodzaj opłat Wartość brutto
Opłaty za najem i rezerwację rowerów. Wypożyczenie Rezerwacja
Czas Cena Czas Cena
0 – 30 minut                 1 zł 0 -30 minut 1 zł
31- 60 minut      0,50 zł
Każde następna rozpoczęta godzina 1 zł

Taryfy abonamentowe:

Lp. Rodzaj abonamentu Cena abonamentu Ilość dostępnego czasu

wliczonego w cenę abonamentu

Rezerwacja*
        Czas Cena
1 Abonament miesięczny (ważny przez 30 kolejnych dni) 20 zł 25 h 0 – 30 minut 0,50 zł
2 Abonament kwartalny (ważny przez 90 kolejnych dni) 55 zł 75 h 0 – 30 minut 0,50 zł
3 Abonament sezonowy (ważny od 01.04 do 31.10) 125 zł 175 h 0 – 30 minut 0,50 zł

* rezerwacja nie wchodzi w czas abonamentu i jest dodatkowo płatna

 

 

Opłaty Dodatkowe

Opłata inicjalna 20 zł
Opłata za przekroczenia 24 godzin wypożyczenia 300 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie Roweru Standardowego lub Roweru Dziecięcego 2000 zł
Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru 100 zł
Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Stacją LRM, ale w Strefie Użytkowania 50 zł
Porzucenie Roweru na innej Stacji niż Stacja przeznaczona dla danego typu Roweru 40 zł
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń 200 zł
Nieautoryzowany przejazd 100 zł
Wykorzystanie roweru w sposób komercyjny (np. do świadczenia usług kurierskich, dostawy posiłków itp.) 1500 zł
Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania:
Od 500 m do 10 km (od najbliższej stacji) 50 zł
Od 11 km do 25 km (od najbliższej stacji) 100 zł
Od 26 km do 50 km (od najbliższej stacji) 150 zł
Od 51 km do 100 km (od najbliższej stacji) 500 zł
Powyżej 100 km (od najbliższej stacji) 1000 zł

Opłaty dodatkowe sumują się